Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2014

mimsey
8987 ce9f 500
Reposted fromluckyloser luckyloser viablizzers blizzers

November 27 2014

0582 f9b5
Reposted fromtwice twice viaklaudiammt klaudiammt

October 30 2014

mimsey
4013 be23
Reposted fromretaliate retaliate viamrsk mrsk
mimsey
 Trzeba natychmiast żyć. Jest później, niż się wydaje. 
— Pacjentka z sali nr 7
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamrsk mrsk
mimsey
1620 9ddb
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viamrsk mrsk

I am interrupting your blogging to give you this seductive rabbit

Reposted fromscottishbitch scottishbitch viamrsk mrsk
mimsey
6818 33a8
Reposted fromaggape aggape viamrsk mrsk
mimsey
9862 fb52
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viamrsk mrsk

October 26 2014

mimsey
0010 8729 500
Reposted frommariaxawaria mariaxawaria viaxxoxx xxoxx
mimsey
2747 15dd
mimsey
6993 5cb4
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasoadysta soadysta
mimsey
mimsey
Reposted frommaoam maoam viaklaudiammt klaudiammt
6525 3c5b
Reposted fromamatore amatore viadusz dusz
mimsey
9776 771d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadusz dusz
mimsey
Masz wybór, możesz siedzieć i płakać albo wstać, powiedzieć sobie, że będzie dobrze, że dasz radę, uwierzyć w to z całych sił i zacząć działać.
— Twoja decyzja
Reposted fromalmostlover almostlover viadusz dusz
mimsey
5909 e8ed
Reposted fromkjuik kjuik viaPaseroVirus PaseroVirus
mimsey
mimsey
1871 b76b 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaPaseroVirus PaseroVirus
mimsey
4346 f816
Reposted fromretaliate retaliate viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl